Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató
Cookie („süti”) szabályzat

Érvényes 2021. december 1. napjától
Jelen felhasználói és jogi feltételek a Szelfi Múzeum Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.frocskolo.hu weboldal felhasználási és jogi feltételeit hivatottak rögzíteni. Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot. A weboldal megnyitásával és a weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, tudomásul vette és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta.

Tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Cégnév: Szelfi Múzeum Kft
Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43.
Cégjegyzékszám: 01-09-329208
Adószám: 26506128-2-42
Képviselő: Koltai Balázs és Gangel Lilla (tulajdonosok)
Telefonszám: Tel (+36) 30 462 1643
E-mail cím: info@frocskolo.hu
Honlap: www.frocskolo.hu/

A Szelfi Múzeum Kft. minden tőle telhetőt megtesz a GDPR-ral összhangban a személyes adatok védelméért. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve nem kizárólagosan a marketing üzenetek (pl. hírlevél) küldésére történő regisztrálást. A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, telefonszám, e-mail cím stb.) szükség van.

Felhasználó adatainak megadásával, valamint a “Hozzájárulok, hogy a Szelfi Múzeum Kft az adataimat tárolja és számomra e-mailt küldjön az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően” elfogadásával – azaz a jelölőnégyzet Felhasználó általi kipipálásával – hozzájárul, hogy a Szelfi Múzeum Kft. hírleveleket és egyéb promóciós, marketingkommunikációs célokat szolgáló információkat küldjön részére az Felhasználó által megadott e-mail címre. A Szelfi Múzeum Kft. a Felhasználó minden weboldalon történő regisztrációja során a Felhasználó által megadott adatokat a hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel.

A Szelfi Múzeum Kft. számára kiemelten fontos a Felhasználók adatainak bizalmas és jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelése. Ezért a megszerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében – használjuk fel, azokat jogosulatlan személyek számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az adatkezelő adatai
Szelfi Múzeum Kft., Székhely és levelezési cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43., Cégjegyzékszám: 01-09-329208, Adószám: 26506128-2-42, Weboldal: www.frocskolo.hu, E-mail cím: info@frocskolo.hu Telefonszám: +36 30 462 1643.
A www.frocskolo.hu weboldalon található valamennyi tartalom (pl. szöveg, blog bejegyzés, leírás, fotó stb.) a Szelfi Múzeum Kft. tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. A Szelfi Múzeum Kft. engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni. Ilyen és ehhez hasonló szándékával kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@frocskolo.hu e-mail címen.

Az adatkezelés célja
A Szelfi Múzeum Kft. Fröcskölő által élményfestés szolgáltatást kínál, e körben ajánlatadáshoz, értékesítéshez, szerződéskötéshez, direkt marketing anyagok, hírlevelek továbbításhoz szükséges adatokat vesz fel, illetve a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A weboldalon bizonyos tartalmak és információk elérése szintén adatok megadásához –regisztrációhoz- kötött. Az adatkezelés célja: a vásárlók és vásárlások nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, az egyes igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó üzenetek küldése az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjai:
1. érintett hozzájárulása
2. az Adatkezelő jogos érdeke
3. szerződés/megállapodás teljesítése
4. a szerződés/megállapodás megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).A kezelt személyes adatok köre és időtartama

A felvett és kezelt személyes adatok köre változó, annak függvényében, hogy a felhasználó mely szolgáltatásokat és milyen mértékben kíván igénybe venni. E körben online regisztrációs oldalaink minden esetben jelzik azon adatok körét, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez kötelező megadni, illetve azon adatokat, amelyek szabadon választhatóan adhatók meg. A kezelt személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok.

Az adatkezelés időtartama:
Elektronikus úton történő kommunikációval kapcsolatban: amennyiben bármilyen jellegű szerződés/megállapodás jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás az Adatkezelő és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.
Értékesítési tevékenységhez kapcsolódóan: az érintett személyes adatait a szerződés/megállapodás teljesítését követően az elévülési idő, vagyis 5 év elteltével töröljük.

Számla kiállítás tevékenységhez kapcsolódóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeljük.Panasszal kapcsolatos dokumentumokhoz kapcsolódóan: A panasszal kapcsolatos dokumentumokat az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés szerint az Adatkezelő 5 évig köteles megőrizni.

Hírlevél küldéséhez kapcsolódóan: az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét az info@frocskolo.hu e-mail címre megküldve.

Korlátozások
A Szelfi Múzeum Kft. fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza, vagy törölje. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó vagy harmadik személy jogainak csorbítása, pánik keltésére alkalmas információk publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon vagy a Szelfi Múzeum Kft-hez tartozó egyéb hivatalos oldalakon (pl. közösségi média oldalak) olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban. A 15. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen.

Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

Adattovábbítás
Vásárlás, ajánlatkérés esetén a Szelfi Múzeum Kft. a lehetséges legjobb szolgáltatás nyújtása, valamint a szerződés/megállapodás teljesítése érdekében jogosult a szükséges adatokat több szolgáltató/alvállalkozó részére is átadni, azzal a megkötéssel, hogy a vásárló/ajánlatkérő kérésére az adatátadás köréről, valamint azon szolgáltatók megnevezéséről, amelyek részére az adattovábbításra sor került a Szelfi Múzeum Kft. írásos tájékoztatást nyújt, amennyiben a vásárló/ajánlatkérő ezt igényli.

A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag a Szelfi Múzeum Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő –munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak. Tevékenységünk során mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat különösen védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

Felhívjuk érdeklődőink figyelmét, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele esetén a Szelfi Múzeum Kft. weboldala automatikusan irányítja érdeklődőit más szolgáltatók weboldalára. Ezen weboldalak használata során az adatkezelést minden esetben a Szelfi Múzeum Kft-től független harmadik személyek végzik, amelyekre a Szelfi Múzeum Kft-nek ráhatása nincsen. Ennek megfelelően felhívjuk érdeklődőink figyelmét, hogy személyes adataik megadása során minden esetben körültekintően járjanak el, meggyőződve az adatkezelés jogszerűségéről.

A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat is, de a tulajdonos nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

A Szelfi Múzeum Kft. a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weboldallal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

A vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:
1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
4. az adat kezelésének korlátozása;
5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Vásárlóink weboldalunk (www.frocskolo.hu) használata során, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhetnek tájékoztatást a Szelfi Múzeum Kft-től személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését, valamint személyes adataik ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését. Ilyen irányú kérelmét az info@frocskolo.hu e‐mail címre továbbított nyilatkozattal juttathatja el hozzánk.

Vásárlói kérelmére a Szelfi Múzeum Kft. tájékoztatást ad a vásárló általunk kezelt, illetve általunk esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a vásárló személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Vásárló a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Közösségi oldalak, mint adatfeldolgozók

A közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés az érintettnek a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon megadott önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/YouTube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, valamint a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/YouTube/Instagram közösségi oldalakon, és „like” -olta az üzemeltető közösségi oldalait, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „like” -olása, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.frocskolo.hu webcímen történő közzététellel lépnek hatályba. A Szelfi Múzeum Kft., mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.

Cookie (süti) szabályzat
Amikor a látogató a www.frocskolo.hu oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.
A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban.

Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg.

Lényeges, hogy a Szelfi Múzeum Kft a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook, Instagram) követőkódjait a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására használjuk. A gyűjtött adatokat nem használjuk profilépítésre, nem alkalmazzuk automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjtjük és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében elemezzük.

Ezen felül érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönség adatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használunk általános weboldali jelentés készítés- és fejlesztés, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.
A fentiek célja, hogy internetes felületeinket (weboldal, közösségi média oldalak) folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink (weboldal, közösségi média oldalak) és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetéseink hatékonyságát növeljük.
A weboldal az alábbi szolgáltatók célzó-, hirdetési- és analitikai célú sütijeit használhatja:

Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
Instagram
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Facebook
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/
YouTube
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása
A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.