Házirend

1. A Fröcskölő szolgáltatást minden résztvevő Vendég saját akaratából és saját felelősségére, érvényes időpontfoglalással és belépőjeggyel, a Felelősségvállalási Nyilatkozat aláírását követően veheti igénybe az ÁSZF és jelen Házirend rendelkezéseinek elfogadásával, a helyszínen ismertetett biztonsági intézkedések betartásával, a helyiség és a rendelkezésre bocsátott eszközök rendeltetésszerű használata mellett.

2. A Fröcskölő helyiségben érvényes foglalással és belépőjeggyel nem rendelkező személyek nem tartózkodhatnak.

3. A Fröcskölőbe váltott belépőjegyek, igénybe vett szolgáltatás csomagok egyszeri belépésre jogosítanak és kizárólag az előzetesen foglalt időpontban használhatók fel.

4. A Fröcskölő szolgáltatást 15 éves kor alatti résztvevők kizárólag felnőtt kísérettel vehetik igénybe. A Fröcskölőbe 3 év alatti gyermekek nem vihetők be, ők a szolgáltatást nem vehetik igénybe.

5. A Fröcskölő által kínált szolgáltatást kizárólag a megvásárolt szolgáltatás csomag leírásában meghatározott létszámú és életkorú résztvevő veheti igénybe. Valótlan adatokkal történő foglalás és belépő vásárlás esetén a foglalást és a szolgáltatásban való részvételt megtagadhatjuk.

6. A Fröcskölőben a www.frocskolo.hu/csomagok oldalon, az egyes csomagok leírásában meghatározott maximális létszámnál több fő résztvevő nem tartózkodhat, a szolgáltatást nem veheti igénybe.

7. A szolgáltatás igénybevételének napján a foglalt létszámon felüli, előzetesen nem lejelentett érkezők számára a szolgáltatásban való részvételt nem tudjuk garantálni, a szabad helyek és a vásárolt csomagra vonatkozó rendelkezések függvényében vizsgáljuk meg a részvétel lehetőségét.

8. Vendég a részvétel napján, a foglalt időpontot megelőző legkésőbb 15 perccel korábban köteles megjelenni és bejelentkezni a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.). Az érvényes foglalással és belépőjeggyel rendelkező, de a foglalt időpontra késve érkező vendégek számára a szolgáltatás igénybevételét megtagadhatjuk.

9. A szolgáltatásban résztvevők kötelessége arról gondoskodni, hogy a foglalt időpontra egészségesen, megfelelő fizikai- és mentális állapotban, fertőző betegségektől mentesen érkezzenek, valamint, hogy saját egészségi állapotuk mások egészségét ne veszélyeztesse.

10. Kiskorú résztvevő esetén a vele érkező felnőtt kísérő felelőssége és kötelessége, hogy a kiskorú résztvevő a foglalt időpontra egészségesen, megfelelő fizikai- és mentális állapotban, fertőző betegségektől mentesen érkezzen, valamint, hogy saját egészségi állapota mások egészségét ne veszélyeztesse.

11. Minden résztvevő Vendég köteles megtenni mindent a szolgáltatás jellegéből adódó lehetséges kockázatok és veszélyek (beleértve, de nem kizárólagosan: csúszásveszély, csúszásból, esésből fakadó sérülések, szemsérülés, festő kellékek által okozott sérülések, a festék által a viselt ruházatban, értéktárgyakban keletkezett károk) elkerülése érdekében, valamint vállalni a felelősséget az ismertetett kockázatokból és veszélyekből fakadó egészségügyi, anyagi károkért, veszteségekért.

12. Minden résztvevő Vendég a saját maga által vagy a felügyelete alá tartozó személy(ek) által elkövetett mindennemű szándékos és/vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozásért anyagi felelősséggel tartozik.

13. Más Vendégek vagy látogatók által elkövetett, a résztvevő Vendégek egészségét, értékeit veszélyeztető, számukra sérülést, egészségkárosodást vagy anyagi kárt okozó cselekedetek miatt Üzemeltető nem tehető felelőssé.

14. Üzemeltető kizárólag azon károkért, sérülésekért és veszteségekért tehető felelőssé, melyeket Üzemeltető vagy bármely képviselőjének szándékos vagy gondatlanságból elkövetett magatartása, cselekedete vagy annak következménye okoz.

15. A szolgáltatás igénybevétele során használt eszközökben rendeltetésszerű használat mellett keletkezett károkért Üzemeltető felel.

16. A szolgáltatást alkohol vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt álló, valamint nem elfogadható fizikai- és mentális állapotú személyek nem vehetik igénybe.

17. A Fröcskölőbe étel vagy ital, valamint fegyvernek minősülő, vagy akként használható, maradandó sérülést okozni képes tárgy vagy eszköz nem vihető be.

18. A Fröcskölő és a Szelfi Múzeum egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az erre kijelölt területen szabad.

19. A Fröcskölőbe kisebb kézitáskán kívül egyéb táska vagy nem viselt ruházat nem vihető be, ezek számára kérjük a zárható szekrényeink használatát.

20. A Fröcskölőbe bármilyen vagyontárgy, elektronikai eszköz csak a résztvevő saját felelősségre vihető be.

21. A résztvevők értéktárgyaiért, ruházatáért és egyéb vagyontárgyaiért nem vállalunk felelősséget, azok eltűnése, eltulajdonítása esetén Üzemeltető nem tehető felelőssé.

22. A szolgáltatás jellegéből adódó lehetséges kockázatok és veszélyek elkerülése, valamint a Szelfi Múzeum kiállítóterei festékkel szennyeződésének elkerülése érdekében a Fröcskölő kizárólag a vásárolt csomag mellé biztosított cipővédő viselésével vehető igénybe, melyet a szolgáltatás befejeztével, a helyiségből kilépést megelőzően le kell venni.

23. A Fröcskölő helyiségének szolgáltatás közbeni indokolatlan elhagyása kerülendő. Amennyiben mégis szükségessé válik, úgy a cipővédőt a helyiségből kilépve le kell venni, visszatérve pedig a festékes területre lépés előtt visszavenni.

24. A Fröcskölőben az esetleges szemsérülések elkerülése érdekében a védőszemüveg viselése kötelező.
25. A Fröcskölés során használt festék károsanyagmentes, egészségre ártalmatlan vizes bázisú temperafesték, mely a bőrről és hajról vízzel könnyedén eltávolítható, a ruhaanyagok többségéből mosással nagy valószínűséggel nyom nélkül eltávolítható. Ugyanakkor mivel ezt garantálni nem tudjuk, a Fröcskölés során védőruházat (védőoverál vagy esőponcsó), illetve olyan ruházat viselése javasolt, amelynek festék általi esetleges maradandó károsodása nem okoz problémát a viselőjének. Az ilyen jellegű ruházati károkért nem vállalunk felelősséget.

26. A Fröcskölőben és annak közvetlen közelében mellékhelyiség, tisztálkodásra alkalmas, vizes blokkal felszerelt helyiség nem áll rendelkezésre. A résztvevőknek tisztálkodásra, toalett használatára a Szelfi Múzeum kijelölt mellékhelyiségében van lehetősége. Kérjük, hogy a mellékhelyiség és mosdó használatát követően törekedjenek azt festék szennyeződésektől mentes, a használati előtt fennálló állapotot fenntartva/visszaállítva elhagyni.

27. A Fröcskölőbe saját, nem a helyszínen kölcsönzött vagy megvásárolt védőfelszerelés, valamint saját festék, ecset vagy egyéb festő kellék nem hozható be.

28. A Fröcskölő eszközeiben, berendezéseiben, helyiségében keletkezett károkat és hiányt a kár és/vagy hiány okozója köteles megtéríteni. Mindennemű szándékos károkozás rendőrségi feljelentést von maga után.

29. A Fröcskölőnek helyet biztosító Szelfi Múzeum kiállítóterében kizárólag az oda érvényes belépőjeggyel rendelkezők tartózkodhatnak (kivéve elkerülhetetlen áthaladás).

30. A résztvevők a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulnak, hogy a szolgáltatás helyszínén a szolgáltatásról és a résztvevőkről Üzemeltető által a szolgáltatás népszerűsítése érdekében készített képmás- és hangfelvételeket (fotó és videó) Üzemeltető a szolgáltatás népszerűsítése érdekében portáljain, közösségi média oldalain és hirdetési felületein (online és offline média, nyomtatott kiadványok) megjelentesse.

31. A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy hozzájárulásuk az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt, annak természetéből fakadóan vissza nem vonható, mindennemű esetleges korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a jogosultat.

32. Üzemeltető a résztvevők által készített, esetlegesen más résztvevők képmását is tartalmazó felvételekkel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali vonatkozásban nem tehető felelőssé.

33. Jelen Házirend vagy a Fröcskölő ÁSZF rendelkezéseinek megszegése, megsértése a szolgáltatásból való kizárást, indokolt esetben akár rendőrségi feljelentést vonhat maga után.

Jelen Házirend 2021. december 1. napjától hatályos, rendelkezései visszavonásig érvények.